top of page

Disclaimer

Op deze pagina vindt je de disclaimer van www.christazentveld.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Christa Zentveld.

In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op deze website aan je aanbiedt.

Intellectueel eigendom:

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. 

Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Christa Zentveld is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. 

Het intellectueel eigendom berust bij Christa Zentveld.

Geen garantie op juistheid: 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.

Ik behoud me het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die eventueel op deze website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. 

Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Christa Zentveld te mogen claimen of te veronderstellen.

Christa Zentveld streeft naar een zo actueel mogelijke website.

Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen: 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.christazentveld.nl op deze pagina.

bottom of page